Cập nhật giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà mới nhất 2018

Tin tứcThời gian gửi: 5/3/2018 5:22:29 PM
Trung tâm phân phối máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà - SEABIG công bố giá mới nhất, cam kết giá tốt nhất thị trường


Trung tâm phân phối Sơn Hà - SEABIG xin thông báo tới người tiêu dùng báo giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà mới nhất 2018 như sau:

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ SỬ DỤNG ỐNG NĂNG LƯỢNG

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ KHUYẾN MẠI THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 140 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140 lít Gold ống chân không  Thái dương năng Gold 6,100,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-140-lit-thai-duong-nang-gold-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140 lít Gold ống dầu 6,520,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-140-lit-thai-duong-nang-gold-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140 lít Eco Plus ống dầu  Thái dương năng Eco Plus 6,070,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-140-lit-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140 lít Eco Plus ống chân không 5,650,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eeco-plus-140-lit-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 160 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160 lít Gold ống dầu Thái dương năng Gold 6,910,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-160-lit-thai-duong-nang-gold-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160 lít Gold ống chân không 6,430,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-160-lit-thai-duong-nang-gold-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160 lít Eco Plus ống dầu Thái dương năng Eco Plus 6,460,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-160-lit-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160 lít Eco Plus ống chân không 5,980,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-star-160-lit-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 180 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180 lít Titan 316 ống dầu Thái dương năng Titan 316 9,560,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-180-lit-thai-duong-nang-titan-316-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180 lít Titan 316 ống chân không 9,080,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-180-lit-thai-duong-nang-titan-316-ong-chan-khong-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180 lít Gold ống dầu Thái dương năng Gold 7,390,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-180-lit-thai-duong-nang-gold-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180 lít Gold ống chân không 6,400,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-180-lit-thai-duong-nang-gold-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180 lít Eco Plus ống dầu  Thái dương năng Eco Plus 6,940,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-180-lit-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180 lít Eco Plus ống chân không 6,400,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-180-lit-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 200 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200 lít Titan 316 ống dầu  Thái dương năng Titan 316 10,440,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-200-lit-thai-duong-nang-titan-316-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200 lít Titan 316 ống chân không 9,900,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-200-lit-thai-duong-nang-titan-316-ong-chan-khong-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200 lít Gold ống dầu Thái dương năng Gold 8,050,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-200-lit-thai-duong-nang-gold-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200 lít Gold ống chân không 7,450,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-200-lit-thai-duong-nang-gold-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200 lít Eco Plus ống dầu Thái dương năng Eco Plus 7,600,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-200-lit-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200 lít Eco Plus ống chân không 7,000,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-200-lit-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 220 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 220 lít Titan 316 ống dầu  Thái dương năng Titan 316 11,300,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-220-lit-thai-duong-nang-titan-316-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 220 lít Titan 316 ống chân không 10,700,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-220-lit-thai-duong-nang-titan-316-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 240 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240 lít Gold ống dầu Thái dương năng Gold 8,770,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-240-lit-thai-duong-nang-gold-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240 lít Gold ống chân không 8,050,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-240-lit-thai-duong-nang-gold-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240 lít Eco Plus  ống dầu Thái dương năng Eco Plus 8,320,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-240-lit-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240 lít Eco Plus  ống chân không 7,600,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-240-lit-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 260 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 260 lít Titan 316 ống dầu Thái dương năng Titan 316 12,920,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-260-lit-thai-duong-nang-titan-316-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 260 lít Titan 316 ống chân không 12,200,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-260-lit-thai-duong-nang-titan-316-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 300 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 300 lít Gold ống dầu Thái dương năng Gold 11,220,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-300-lit-thai-duong-nang-gold-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 300 lít Gold ống chân không 10,380,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-300-lit-thai-duong-nang-gold-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 300 lít Eco Plus ống dầu Thái dương năng Eco Plus 8,870,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-300-lit-ong-dau-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 300 lít Eco Plus ống chân không 8,030,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-thai-duong-nang-eco-plus-300-lit-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ 320 LÍT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 320 lít Titan 316 ống dầu  Thái dương năng Titan 316  16,370,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-320-lit-thai-duong-nang-titan-316-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 320 lít Titan 316 ống chân không 15,530,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-320-lit-thai-duong-nang-titan-316-ong-chan-khong-pd

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SƠN HÀ TẤM PHẲNG

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ KHUYẾN MẠI THÔNG TIN SẢN PHẨM
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà tấm phẳng BALCONY SHE B150 Thái dương năng tấm phẳng BALCONY SHE B150 17,350,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-dan-ban-cong-balcony-flat-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà tấm phẳng SILVER SHE FS150-N ngang Thái dương năng tấm phẳng SILVER SHE FS150-N ngang 11,350,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-tam-phang-flat-silver-150-lit-nam-ngang-pd
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà tấm phẳng GOLD SHE FG150 Thái dương năng tấm phẳng GOLD SHE FG150 10,750,000 vnđ http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-tam-phang-flat-gold-150l-pd

>> Quý khách hàng có thể tham khảo giá máy nước nóng năng lượng mặt trời của các thương hiệu khác tại : http://maynuocnongnangluongmattroi.com.vn/bao-gia-may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-chinh-hang-moi-nhat-ns​

* LƯU Ý: Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà có thể thay đổi. Để biết chính xác giá và các chính sách tại thời điểm mua sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: 0961 425 166 hoặc tổng đài bán hàng: 1900 636 798

Trung tâm phân phối máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà - SEABIG
Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Nhận xét đánh giá
Thế giới bình nóng lạnh là nơi bạn có thể mua máy lọc nước giếng khoan vạn nên mua máy lọc nước karofi đến gặp Thiết bị vệ sinh Viglacera chính hãng của Kangaroo chính hãng với các sản phẩm Máy lọc nước Kangaroo với các Lõi lọc nước Kangaroo